Псалъэжь: И хьэрэ и кхъуэрэ зэрошх.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

Къэплъыхъуэр

Джекэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ, Рассказхэр

Тхьэмахуэ зытIущ хьуауэ къуажэм сымыкIуэжауэ иджы сыдохьэж. И кIэр игъэджэгуу ди хьэ хужь пэ фIыцIэ цIыкIур къыспежьауэ, сыкъеуфэрэзыхь. Сэри сыхуогуфIэри, сепсалъэурэ унэмкIэ сокIуэ: «Сэри сигу укъэкIащ, Джекэ, мамэ сымэ щIэс?» Джекэ и хьэлт унэм ущыщIыхьэкIэ, бжэм Iуувэрэ уи гъуэгур IуищIэу къоплъу къэувыжын — игу упымыкIыу арат абы къикIыр.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 312