Псалъэжь: Къызэзытым къысхущIигъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Зи цIэ изыIуэж мыкъурт. (КIыгуугу)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

Щыуагъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ

Пшапэр фIыуэ зэхэуат. Бжьыхьэпэ жьы щIыIэр къыкъуэурт. Уафэм, пшэ губжьахэр щызэхуэсурэ, дунейр кIыфIыгъэм зыIэщIилъхьэрт. Хуэмурэ жьыбгъэм зыкъешэщI, уэшхми зимыIэжьэу кърегъажьэ, игъэпIийуэрэ и нэщхъыр.

Сэ а псом щхьэгъубжэмкIэ сакIэлъоплъ. ЕтIуанэ къатым сыкъыздеплъыхым пщIантIэ хуитышхуэр солъагъу. Ар нэщIщ. Жьы хьэщхьэрыIуэмрэ уэшх къарумрэщ щыхьэщIэр. Сыту куэдым захъуэжа?! Слъагъур згъэщIагъуэу зызоплъыхь. ИтIани си гур сIэщIэкIыурэ си щхьэгъусэм и деж сфIокIуэ. Закъуэныгъэр хьэлъэщ, къызгурыIуащ сэ ар куэд щIауэ. Арауи къыщIэкIынщ, дэ тIур дыщызэпэжыжьэм гугъу  сыщIехьыр. Си гупсысэр псэм хэпщIэжурэ, сеукI. Ар зэрызмылъагъурэ махуэ етIаунэ мэхъу. Зы унагъуэ дызэрыхъурэ апхуэдэ зэи къэхъуакъым.

Япэ лъэбакъуэхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хьэх Сэфарбий, Хьэх Сэфарбий

ЛэжьапIэ здэува газетым и лэжьакIуэхэм я япэ зэIущIэр пщэдджыжьым ирагъэкIуэкIащ. Пщэдджыжьыпэ зэхыхьэт ар икIи. Дэнэ лэжьапIи щекIуэкI хабзэхэм хуэдэт – жьыуэ зэхуэсрэ лэжьыгъэ ящIахэм, ящIэн хуейхэм дакъикъэ бжыгъэ гуэркIэ щытепсэлъыхьу. Псоми зыкърагъэхьэлIат – япэ илъэсыщIэ зэхыхьэт, щIэщыгъуэт. Къамбот имыщIа щхьэкIэ, нэгъуэщI зы лэжьакIуи къащтэрт и гъусэу – Мэрзей Гъузбер.

Япэ тхылъыр адэ-анэм тыгъэ яхуещI

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Щомахуэ Залинэ

Щомахуэ Залинэ, Джатэжьей Ритэ, Шэрий Ислъам

Щомахуэ Залинэ, Джатэжьей Ритэ, Шэрий Ислъам

Инарыкъуей къуажэм дэсхэм Литературам и илъэсыр гуапэу кърагъэблэгъащ. Щомахуэ За­линэ и «Мадоннэ» тхылъым «лъэтеувэ» шыхуашIащ езыр къыщалъхуа къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм. Абы къекIуэлIащ тхакIуэ ныбжьыщIэм и унагъуэмрэ и благъэ-Iыхьлыхэмрэ, жылэм дэс нэхъыжьхэр, Тэрч районым, Инары­къуей къуажэм я администрацэхэм я лэжьакIуэхэр, тхакIуэхэр. школ егъэджакIуэхэр, ныбжьыщIэхэр.

ЦIыхуу еплъар: 697