Псалъэжь: ЗэкIуэлIитIыр зэщIасэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
ЦIыхуу еплъар: 24