Псалъэжь: ДжэдылIэм зыдахьа бабыщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
ЦIыхуу еплъар: 27