ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Псывэми мафIэр егъэункIыфI.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Мэзым ибгъу, вым и бгъуитI. (Выуэч)

Сосрыкъуэ зэраукIар (4)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

«Шурылъэс дыджэгунущ», – жари Сосрыкъуэ нартхэм ираджащ.

Хьэрэмэ Iуащхьэ кIуэри, шурылъэс зэдэджэгуащ. Шурылъэс зэдэджэгури, Сосрыкъуэ нартыжьхэр ирикъухьащ, я шыр къызэщIикъуэри къихуащ.

Жагъуэгъу къыхуэхъури, Сосрыкъуэ яукIын мурад ящIащ нартхэм.

 – Хьэрэмэ Iуащхьэ жаншэрхъ къедгъэжэхынущ, – жари Сосрыкъуэ ираджащ.

Сосрыкъуэ зэраукIар (5)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

 «Сосрыкъуэ дыукIынщ, дымыукIмэ, езым дыIэщIэкIуэдэнущ», – жари нартхэ Сосрыкъуэ и ужь къихьащ.

 – Шурылъэс дыджэгунщ, – жари Хьэрэмэ Iуащхьэ ираджащ.

Шурылъэс ядэджэгури, нартхэ зэбгрилъэсыкIащ – Сосрыкъуэ къыпэлъэщын къахэкIакъым.

ЛIым и пщIыхьэпIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

ЗылI, зекIуэ ежьауэ жэщ къытехъуэри, епсыхащ. Iуащхьэ ирихьэлIати, шыр илъахъэри, езыр Iуащхьэм тегъуэлъхьащ:

 – Нэху сыкъыщекIынщ, – жери.

Сосрыкъуэ зыщIэлъ Iуащхьэрат лIым жэщыр щрихыр. Нэхущым деж пщIыхьэпIэ илъэгъуащ лIым. И нэгу щIокI: Сосрыкъуэ деж ихьэри зы шу еджа хуэдэщ:

Пасэрейм я хугу

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэ дунейм къытехьэжмэ, щIым и IэфIыр щIэкIынущ жаIэурэ, лIыныбжь Iэджэ дэкIащ. ЛIыныбжь Iэджэ дэкIауэ, Сосрыкъуэ, псэууэ щIатIати, щIыр кьызэгуичри, дунейм къытехьэжащ:

 – Си ужь къихъуам сеплъынщ, – жери.

Шу гъусэ ищIри, Сосрыкъуэ ежьащ.

Ежьэри, шу гупыр зы унэ щепсыхащ:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 115