Псалъэжь: Зы цIыхум жылэм фэ трегъэуэф.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэ мафIэ къехь (3)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэ мафIэ къехь (3)Нартхэ зекIуэ ежьауэ щIыIэ къатехъуэри гъуэгум къытенащ. ЩIыIэм иукI щыхъум, Iэней и къуитIыр ирагъэжьащ:

– МафIэ къытхуэхь,– жари.

МафIэ ямыгъуэтауэ къагъэзэжащ Iэнейм и къуитIым.

Сосрыкъуэ Бэдэху къызэришар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Джылахъстэн ипхъу Бэдэху и дахагъэр Нарт Хэкум щыIуат. «Махуэм дыгъэщ, жэщым мазэщ»– жаIэрт нартхэм Бэдэху щхьэкIэ. Езы Джылахъстэни я пхъум и дахагъэм иригушхуэжауэ зигъэпагэрт.

Къахьар Сосрыкъуэ ихьыжащ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Нартхэ зэщIэшасэри, Гъуд къалэ къащтэн мурад ящIащ. Гъуд къалэ дэмылъ фIыгъуэ щыIэтакъым, мывэ сэреиблкIэ къэщIыхьати, пэлъэщакъым нартхэр. МазиблкIэ ебгъэрыкIуащ нартхэр Гъуд къалэ– къахуэщтакъым. Тхьэгурымагъуэм деж кIуащ нартхэр:

– Сыт ди Iэмал, дауэ къэтщта хъуну Гъуд къалэ?– жари.

Къахьар Сосрыкъуэ ихьыжащ (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Гъуд къалэ къалэшхуэт, мывэ сэреиблкIэ къэщIыхьати, цIыхуи дагъэкIыртэкъым, цIыхуи дагъыхьэртэкъым. Нартхэр зэрыгъэгубжьри, Гъуд къалэ екIуащ:

– Гъуд къалэ ткъутэнщи, фIыгъуэу дэлъыр къыдэтхынщ,– жари.

Къахьар Сосрыкъуэ ихьыжащ (3)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Гъуд къалэ якъутэн мурад щащIым, нартхэ Сосрыкъуэ ирагъэджащ:

– Ныддежьэ, Гъуд къалэ ткъутэнурэ фIыгъуэ дэлъмэ къыдэтхынущ,– жари.

– Сэ сыкъэзыщIэ абы дэсщ, ягу къызэбгъэнщ,– жери Сосрыкъуэ яхуидакъым.

Сосрыкъуэрэ бгы гъуанэм ихьэжа шумрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэ Хьэрэмэ Iуащхьэ техьауэ плъэри, зы шу ищхъэрэкIэ къыдэкIуейуэ къыIэщIэлъэгъуащ. Шур къэсри блэкIащ, къызэплъэкIакъым, фIэхъуси кърихакъым.

– Мыр зищIысыр зэзгъэщIэнщ,– жери шум и ужь иуващ Сосрыкъуэ.

И ужь иувауэ, кIэлъокIуэ. Шур къызэплъэкIыркъым. Мэзым хыхьэжрэ пэт, шум щIыхьащ. Шур къэувыIэри:

Сосрыкъуэрэ Тотрэшрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

СосрыкъуэрэТотрэшрэНартхэ зекIуэ щежьэм Сосрыкъуэ гъусэ ящIатэкъыми, шэсри якIэлъыдэкIащ. Гъуэгу здытетым, дзитI зэпэгъуэлъауэ ирихьэлIащ Сосрыкъуэ. Зэпэгъуэлъа щхьэкIэ, зауэр зыублэн къахэкIыртэкъым: зыр адрейм поплъэри щысщ, зэрыгъэшынэжащи.

– Дэнэ къикIа дзэ?– щIэупщIащ Сосрыкъуэ.

Сосрыкъуэрэ Тотрэшрэ (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэрэ Тотрэшрэ И щхьэр къыфIэхуауэ, и унэ ихьэжащ Сосрыкъуэ. И фэр пыхьэпыкIщ, и гур икIагъэххэщ. Сэтэней гуащэ бжэщхьэIум къытоувэ.

– Сыт къэхъуар, сыт къэщIар?– къоупщI Сэтэней.

– Къэхъуамрэ къэщIамрэ сэ бжесIэнкъым. Къэхъуамрэ къэщIамрэ Тхъуэжьей къыбжиIэнщ,– абы къыфIигъэкIакъым Сосрыкъуэ.

Щхьэр къэпхьынумэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэ нарт хасэм кIуащ, къыщефащ, щыджэгуащ, «шурылъэс!» щыжаIэм яхыхьэри нартыжьхэр бжьыхьэкIапэм щIигуэшащ, батырыбжьэр къафIихьри къахэкIыжащ, Хьэрэмэ IуащхьэкIэ игъэзауэ зы шу къыIэщIэлъэгъуащ. Шум еджэри, зыхищIакъым. Лъежьэри, щIыхьакъым. Езыр къыщIэгуоуэри, зыхищIащ. Къылъежьэри къыщIыхьащ, къебгъэрыкIуэри сэшхуэ тIыгукIэ къеуащ, уанэгум къриудри къыщхьэщыуващ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 150