Псалъэжь: Лъэсыр шум щIонакIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Санэхуафэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

СанэхуафэмНартхэ я санэхуафэт. Нарт тхьэмадэжьхэр Iэнэм пэрысыху, нарт щауэхэмрэ нарт пщащэхэмрэ джэгу яублащ. Шужьей къахыхьащ санэхуафэм, зыпхъу закъуэ иIэти, и пхъур гуимэм къригъэтIысхьэри.

Джэгур яублауэ плъэри, зы шу къалъэгъуащ.

Шур къыщалъагъум, санэхуафэм хъыбар ирагъэщIащ.

Сосрыкъуэ и бжьищ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Нартхэ я санэхуафэти, Сосрыкъуэ яхыхьащ, бжьищи здихьащ:

— Нартхэ сехъуэхъунщ, — жери.

Хъуэхъур къыщылъысым, Сосрыкъуэ зы бжьэр къызыкъуихащ, санэ иригъахъуэри нартхэ ехъуэхъуащ.

Сосрыкъуэрэ пасэреймрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

ЗекIуэ ежьауэ, Сосрыкъуэ Афэбг лъапэ деж шхужь къупщхьэ щрихьэлIащ. Зэрышууэ икIащ Сосрыкъуэ шхужь гъуанэм. Ар игъэщIагъуэри, тхьэ елъэIуащ:

– Мыр зи къупщхьэр къэхъужауэ сыгъэлъагъу! – жери.

Сосрыкъуэрэ Емынэжьрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэрэ ЕмынэжьрэНарт Хэкужьым зи лъэ вакъэ изылъхьэ къэмынэу псори ХьэрэмэIуащхьэ (нартхэм я зэхуэсыпIэщ, я зэуапIэжыц) деж щызэхуэсауэ Хэку Хасэ (зэхуэс, зэIущIэ) ин щрагъэкIуэкIырт. Тхьэгъэлэдж ХьэрэмэIуащхьэ къытету нартыжьхэм яжриIэрт:

Сосрыкъуэрэ Емынэжьрэ (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Нартхэ я гъавэр зыщIэр Тхьэгъэлэджт. Жьы щыхъум, нартхэр къриджащ Тхьэгъэлэдж.

– Сэ жьы сыхъуащ,– къажриIащ нартхэм.– Гъавэ схуэщIэжынукъым, жылапхъэри схузехьэжынукъым. Жылапхъэр фэ зефхьэ, гъатхэр къихьэмэ, гъавэ фщIэ.

ТIощIыр– щIакъуэщ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэ зы шу гъусэ ищIри, зекIуэ ежьащ, къуентхъ къахьауэ къыздэкIуэжым, шу гуп къаIууащ. Шу гупым дэнэ щащIэнт зрихьэлIар– ящIакъым. ШууитIыр къагъэувыIащ шу гупым, къуентхъыр къыпахын мурад ящIри.

– Фепсых!– жаIащ шу гупым.

Сосрыкъуэрэ иныжьхэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Хы Iуфэм Iухьауэ, хутыкъуэри, Сосрыкъуэ иныжьхэм яIэрыхьащ.

– Тхуэмыгъуэтыр къэдгъуэтащ, утшхынкъэ иджы!– жаIащ иныжьхэм.

ЯIэщIэкIынутэкъыми, иныжьхэм бзаджагъэ яхуекIуэн мурад ищIащ Сосрыкъуэ.

– Сэ сыфшхкIэ, фи ныбэ из хъункъым,– жиIащ Сосрыкъуэ. – Хым фыхэплъэт.

Сосрыкъуэрэ иныжьхэмрэ (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

ЗекIуэ ежьауэ ягъэхутыкъуэри, Сосрыкъуэ иныжьхэм къаувыхьащ.

– Дигу пхуэплъырт Iэджэ щIауэ. УкъытIэрыхьа иджы, Сосрыкъуэ?

– СыфIэрыхьамэ, сыт къызэфщIэнур?– къыфIэмыIуэху нэпцI зищIащ Сосрыкъуэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 121