Псалъэжь: Бзур зышхынум Iуоджагуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэ къызэралъхуар (3)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сэтэней жьыщIыгъэ къищтэри Псыжь кIуащ. ЗдэжьыщIэм, плъэри нартхэ я жэмыхъуэр адрыщIкIэ къыIухьауэ илъэгъуащ.

Нартхэ я жэмыхъуэр псым къыхыхьащ. Къыхыхьа щхьэкIэ, къызэпрыкIыфакъым. КъыщызэпрымыкIыфым, зы шабзэшэ къидзащ. Сэтэней ибгъукIэ щылъ мывэ хъурейм зыкъыхисащ шабзэшэм.

Сосрыкъуэ къызэралъхуар (4)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сэтэней жьыщIакIуэ кIуауэ, нартхэ я жэмыхъуэр псым адрыщIкIэ къыIухьащ. Нартхэ я жэмыхъуэм зы мывэ къызэпридзащ псым. Мывэр унэм здихьри куэнсапIэм хилъхьащ Сэтэней: «Зэрыхъум сеплъынщ», — жери. Зыбжанэ дэкIри мывэр къэплъащ. КIуэ пэтми къэплъурэ, мывэр къэчащ, мафIэ бзий къыдих хъуащ.

Сосрыкъуэ къызэралъхуар (5)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сэтэней Псыжь Iуфэ жьыщIакIуэ кIуауэ, нартхэ я жэмыхъуэр кърихьэлIащ. Нартхэ я жэмыхъуэм и унэгуащэр лъхугъэм илIыкIри сабий цIынэ къыхуэнати, Сэтэней къыщрихьэлIэм сабийр къритащ:

— Мыр схуэпI, — жери.

Сосрыкъуэ и шымрэ и джатэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэ къыдэкIуэтейри Лъэпщ и кIыщым кIуэуэ къиублащ. КIыщым щIыхьамэ, сыджым йоIэдэкъауэ. Сыджыр хэсысыхь ищIащ апхуэдэурэ. Иужьым къеIэри къыхичащ сыджыр.

– Мыр лIы хъунущ, – жиIащ Лъэпщ, – Зышрэ зы джатэрэщ зыхуэныкъуэр.

Сосрыкъуэ и шымрэ и джатэмрэ (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Сосрыкъуэ и шымрэ и джатэмрэ Сосрыкъуэ псынщIэу хэхъуэрт. Зы мазэм хэхъуэнур зы махуэм хэхъуэрт. Сэтэней ипIырт Сосрыкъуэ мывэр и уэншэкуу, уафэр и тепIэну, щтаучыр и Iycy. Сосрыкъуэ къыдалъхуа сабийхэр гущэм щыхэлъым ар кIэн джэгум хыхьащ. Щыхь куцIрэ фо цIынэрэ зрагъэшх нарт сабийхэр къыщышынэрт.

Сосрыкъуэ Уэзырмэдж хасэм къыхешыж

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Уэзырмэдж жьы хъури жьэгум дэтIысхьэжащ, нартхэ шэсмэ, ядэшэсыжыркъым, зекIуэ ежьэмэ, ядежьэжыркъым. Зи ныбжь нэсар яукIыж хабзэти:

– И ныбжь нэсащ, Уэзырмэдж дыукIыжынщ, – жаIащ нартхэм. Хасэм унафэ я;щIри, Уэзырмэдж лIыкIуэ хуагъэкIуащ:

– Уи ныбжь нэсащ, удукIьгжынущи, хасэм къытхыхьэ, – жари.

Сосрыкъуэ Уэзырмэдж хасэм къыхешыж (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Нартхэ жьы хъур яукIыж я хабзэти, Уэзырмэдж и ныбжьыр щынэсым, ирагъэджащ:

— Алыджхэ я унэ къихьэ, — жари.

Алыджхэ я унэ ихьэмэ, къыщIэлъыр ищIэжырти, Уэзырмэдж, ежьэн щыхъум, Сэтэней гуащэ къыжриIащ:

Сосрыкъуэрэ Шужьейрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Нартхэ я санэхуафэти, зы нарт тхьэмадэ ягъэгубжьри яхэкIыжащ.

– Тхьэмадэр къезыгъазэм си пхъур естынщ, – жиIащ Шужьей.

Сосрыкъуэ тхьэмадэм лъежьащ, пэуври къригъэгъэзащ. Тхьэмадэр санэхуафэм къахишэжри, Сосрыкъуэ Шужьей жриIащ:

Сосрыкъуэрэ Шужьейрэ (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сосрыкъуэ

Шужьей пхъу дахэ иIэт. Шужьей и пхъум и хъыбар Iури цIэрыIуэ хъуащ, псэлъыхъухэр къыхуопсых, арщхьэ дзы яфIищурэ зыми яхудэкIуэркъым.

— Шужьей и пхъум сылъыхъунщ, — жери, зы щауэ къэшэсащ. КъыздэкIуэм, Iэхъуэ ирихьэлIэри, еупщIащ:

— Шужьей и унэ сыщыгъэгъуазэ, — жери.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 736