ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)

УздэщыIэр

Нарт шумрэ щакIуэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

24Зы щакIуэ Афэбг лъапэ техьауэ нарт шу ирихьэлIащ. Нартым гуу кърихуэкIырт, къригъазэ щхьэкIэ, IэщIэкIыжурэ, гуур хъупIэм илъэдэжырт.
Къыщыхуемыгъазэм, нартым гуум и бжьэр иубыдри щIым къытричащ, шыплIэм къыдидзэри Афэбг лъапэ къытекIыжащ. Ар щилъагъум, щакIуэр щтэри нартым шы кIэбдэкIэ къриуда кумбым итIысхьащ:

Иужьрей нарт

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

1Зы щIалэ хьэжэбажащэ ежьауэ, зылI ирихьэлIащ. ЛIым бланэ къиукIауэ зэIихырти, бгъэдыхьэн ирикуакъым. КIэлъыплъурэ, лIым бланэр зэIихащ, лыр фэм кIуэцIишыхьыжщ, и шыплIэм дилъхьэри ежьэжащ.
«Мыр здэкIуэм сеплъынщ»,–жери щIалэр лIым и ужь иуващ.

ЦIыхуу еплъар: 141