ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Си цIэр игъэIуурэ, и Iур егъашхэ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)

УздэщыIэр

Нарт шумрэ щакIуэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

24Зы щакIуэ Афэбг лъапэ техьауэ нарт шу ирихьэлIащ. Нартым гуу кърихуэкIырт, къригъазэ щхьэкIэ, IэщIэкIыжурэ, гуур хъупIэм илъэдэжырт.
Къыщыхуемыгъазэм, нартым гуум и бжьэр иубыдри щIым къытричащ, шыплIэм къыдидзэри Афэбг лъапэ къытекIыжащ. Ар щилъагъум, щакIуэр щтэри нартым шы кIэбдэкIэ къриуда кумбым итIысхьащ:

Иужьрей нарт

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

1Зы щIалэ хьэжэбажащэ ежьауэ, зылI ирихьэлIащ. ЛIым бланэ къиукIауэ зэIихырти, бгъэдыхьэн ирикуакъым. КIэлъыплъурэ, лIым бланэр зэIихащ, лыр фэм кIуэцIишыхьыжщ, и шыплIэм дилъхьэри ежьэжащ.
«Мыр здэкIуэм сеплъынщ»,–жери щIалэр лIым и ужь иуващ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 105