Псалъэжь: Зы дэкIэ уигу сыкъэкIи, а зыри кунэфу къыщIыкI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Зи кIэр памычу бом щIэмыхьэ. (Кхъужь)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

* * *

Дунеижьыр, уей дуней, щымыджэмыпцIэм,
ЩIылъэ щхъуантIэр, уей дуней, щызэпцIагъащIэм,
Уафэ къащхъуэр, уей дуней, хъыкIэ щаухуэм –
А лъэхъэнэм, уей дуней, сыгущэхэлът.

Пхъурылъхур ягъэIущ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Вэкъуэнанэ пхъурылъху къыхуалъхуати, и пхъурылъхум и Iэр иубыдри Сэтэней деж ишащ.
– Си пхъурылъхур схуэгъэIущ, си пхъурылъхур схуэущий, Сэтэней,– жриIащ Сэтэней гуащэ Вэкъуэнанэ.

Тхьэщэрыпхъу и къуэмрэ и пхъумрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Нартхэ я Тхьэщэрыпхъу зэтIолъхуэныкъуэу щIалэрэ хъыджэбзрэ игъуэтащ. Зэдэлъхузэшыпхъур гущэ зырызым хипхэри, Тхьэщэрыпхъу псыхьэ ежьащ. Я анэр щIэкIрэ пэт, хъыджэбз цIыкIур гущэм къыхэпсэлъыкIащ:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 144