Псалъэжь: НитIрэ пэт зэхуэдэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: КIей лъздакъэху, Iэрыху дыщэкI. (Фоч)

Къэплъыхъуэр

Къанж фыз къызэришар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щэуей

ЩэуейНартхэм я гъукIэжь Дэбэч къуэ пщыкIуий иIэт. Зэш пщыкIуийм я нэхъыжьым зэреджэр Къанжт. Нартхэм я хабзэмкIэ зи фыз къэшэгъуэ хъур, фыз кърагъэшэным ипэкIэ, Iэщэ-фащэкIэ зэщIахуапэурэ ягъасэрт, зекIуэ ягъакIуэрт.

Къанж фыз къызэришар (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Дзэгъэшынэ шу закъуэ, Щэуей

Къанжрэ НэрыбгейрэКъанж щакIуэ дэкIащ. Мэзым щIыхьэри шэджагъуэ нэужь пщIондэ щэкIуауэ, зы бжэн къищэкIури пщыIэ хисащ. Бжэныр зэIихщ, дзасэм пиIури мафIэ ищIащ. МафIэм здыбгъэдэсым, лъэ макъ зэхихауэ къыщыхъуащ Къанж.

Щэуей къызэралъхуар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щэуей

СанэхуафэмФыз къишэу, и къуэшхэми хуэдэу, унагъуэу тIысыжа нэужьым, Къанж нарт лIыхъужьхэм яхэту куэдрэ къикIухьырт, зекIуэ кIуэрейт. ЗекIуэ щыIауэ къыщыкIуэжкIэ: «зыкъуэ къысхуалъхуауэ срихьэлIэжыну пIэрэ?» – жиIэурэ къэкIуэжырт, арщхьэкIэ зэикI къыхуалъхуаIэуэ кърихьэлIэжыртэкъым.

Щэуей къызэралъхуар (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Дзэгъэшынэ шу закъуэ, Щэуей

Къанж мэзым къыщIиша бзылъхугъэр блэнейрэ лъхуащ. Къилъхур жьэгум дигъэтIысхьэурэ, блыри мафIэм иригъэсыжащ: «Нартхэ яхуэфащэкъым»,–жиIэурэ. Аргуэру лъхуащ Нэрыбгейр. Къилъхуар жьэгум дигъэтIысхьэри езыр щхьэщыувэжащ.

Щэуей зэрапIар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щэуей

Iуащхьэмахуэ и щхьэщыгу дыдэм драхьейри абы телъ мыл зэгуэча зэхуакум сабий цIыкIур далъхьащ. СэтэнеикI абы щIыгъуу къэнащ. И къуэр Сэтэней къыхуигъанэри Къанж мыл зэхуакум къыдэкIыжауэ къыщыкIуэжым зэплъэкIыжри илъэгъуащ къалъхуагъэщIэу яхьа сабий цIынэр къэтэджауэ, « –ыш, ыш! шу!» – жиIэурэ мылым къытетIысхьа бгъэжьхэр игъащтэу.

Щэуей нартхэм я шыгъажэм зэрыкIуар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щэуей

ЩэуейЩэуей и адэм деж къэкIуэжауэ щыIэурэ хъыбар зэхихащ и адэкъуэш Уэзырмэс и деж нартхэм шыгъажэ щащIу. А хъыбарыр щызэхихым Къанж и адэм елъэIуащ нартхэм я шыгъажэм кIуэну хуит ищIыну.

Щэуей и япэ зекIуэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щэуей

ЩэуейЗэгуэрым нарт лIыхъужьхэм гупышхуэ хъууэ зекIуэ кIуэну загъэхьэзырырт. Абы и хъыбар Щэуей щызэхихым и адэм елъэIуу щIидзащ нартхэм я гъусэу иригъэжьэну.
– Си адэ! – къригъэжьащ Щэуей и адэм и пащхьэм иувэри,–хуабжьу сынолъэIу сэ уэ нартхэм сыщIыгъуу себгъэжьэну, зекIуэ сыкIуэну хунт сыпщIыну.

Щэуей и япэ зекIуэр (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щэуей

Нартхэр щакIуэ ежьащ. Къанж и къуэ Щэуей еджакъым, яфIэщIалэт, лIыгъэ далъэгъуауэ яцIыхуртэкъыми.
Я щакIуэ тхьэмадэр Насрэн ЖьакIэти, Къанж и къуэ Щэуей Насрэн ЖьакIэ елъэIуащ:
– ЩакIуэ сыздэфшэ. ФхуэзмыщIэфIами, Iэпыдзлъэпыдз сыфхуэхъунщ,–жери.

Щэуей Тотрэш зэрыхуэзар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щэуей

Къанж и къуэ Щэуей, Нэрыбгейм и къуэ закъуэр зыри къыпэмылъэщыжу нарт цIэрыIуэ хъуат. Абы и Джэмыдэжьым и лъэхъу къудейм нартхэм я зыши къылъэщIыхьэртэкъым, и пэ гъуанитIым къриху мафIэбзийм гъуэгу напщIэхэр илыгъуэрт, и къарукIэ лъэщт.

Щэуей щакIуэ тхьэмадэ зэрыхъуар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щэуей

ЩэуейКхъуэ ЛъакъуэхужьыжькIэ еджэу зы кхъуэ пIащэ ин, икъукIэ лъэщу, нарт хэкум щхьэрыутIыпщу итт.

Кхъуэ Лъакъуэхужьыжьыр къаукIыу яшхыну нарт щакIуэ гуп, Шужьей я тхьэмадэу мурад ящIри ещакIуэу хуежьащ.

ХьэщIэмрэ Щэуейрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щэуей

Къанж и къуэ Щэуей, Нэрыбгейм и къуэ закъуэр зекIуэ щыкIуэкIэ шу гупышхуэ зыдришажьэ и хабзэт. И ежьэгъуэр къызэрысу нарт шу гупыр зэхуишэсырти мыбы хуэдэу псоми яжриIэрт:

– Гъуэгум шу закъуэ фыщыхуэзэкIэ шу закъуэщ жыфIэу фытемыгушхуэ, и гугъуи фымыщI, шу гуп фахуэзэми куэд мэхъу жыфIэу фащымышынэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 317