Псалъэжь: Кхъуей иригъэлъагъури мывэ иригъэшхащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)

Къэплъыхъуэр

Мэлэчыпхъу лIы зэрытыраIуа, зытыраIуам гуащэ къызэриша

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мэлэчыпхъу

Нарт Жагъыщэ и гуащэжь Мэлэч зэи мылъхуауэ и жьыщхьэ жэщым лъхуэри хъыджэбз цIыкIу къилъхуащ. Мэлэч фызыжьым и жьыщхьэ пхъу зэригъуэтар нартхэ къыщащIэм, псори хуэгуфIащ. И анэм и цIэр Мэлэчти и пхъум Мэлэчыпхъу фIащащ.

Мэлэчыпхъу цIыкIур къыщалъхуа жэщ дыдэм Жагъыщэм къыпэмыжыжьэу щыпсэу нарт Унэдж и гуащэр лъхуэри къуэ къилъхуащ. Нарт Унэдж къыхуалъхуа щауэ цIыкIум Унэджокъуэ фIащащ.

Мэлэчыпхъу цIыкIур нарт щауэхэм зэрадэгушыIа

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мэлэчыпхъу

МэлэчыпхъуМэлэчыпхъу цIыкIур нарт Унэджокъуэм имыша щхьэкIэ Iущ дыдэ, дахэ дыдэ хъуащ. Езыр цIыкIу дыдэ щхьэкIэ, лъагъугъуафIэу, IэщIэгъэшхуэ иIэу пщащэ зэкIэлъыкIуэ щыхъум, нарт щауэхэм Мэлэчыпхъу дахьэхыну къыхузэпещэ хъуащ. Мэлэчыпхъу и псэлъыхъун дэнэ къэна, зэрагъэлъагъун, епсэлъылIэн къудей нэхъ мыхъуми нарт щауэхэр щIыпIэ псомкIи къикIыурэ къыхуэкIуэрт, ягъэпсэлъэну, гъэщIэгъуэн гуэр жырагъэIэну.

Мэлэчыпхъурэ нарт Пэныкъуэрэ къызэрыздэуджа

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мэлэчыпхъу

Нартхэ я Тхьэшхуэ Тхьэуджт,
Нарт Iуащхьэм къыздеуджэкIырт,
Вы укIари я Тхьэшхуэ нышт,
Ашэмэзи бжьамийр игъаджэрт,
Мэлэчыпхъуи уджым щыIэт,
Унэджокъуэри зекIуэм къэтт.

Мэлэчыпхъу зытраIуам къызэригъуэтыжа

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мэлэчыпхъу

Мэлэчыпхъу Мэлэчыпхъу цIыкIур хэхъуакъым. Хэмыхъуэу къэна пэтми, Iущ дыдэ, дахэ дыдэ хъуащ. Мэлэчыпхъу и дахагъэмрэ и Iущагъымрэ нартхэ я хэкум щыIуащ. Мэлэчыпхъу и хъыбар зымыщIэ нартхэ я хэкум исакъым.

Мэлэчыпхъу и лIым зырыдэпсэуа

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мэлэчыпхъу

Унэджокъуэр псэууэ хуарэжьым къыщыжриIэм,– Лlap си тIуанэм и лIырщ, сэ си лIыр псэущ, мыгувэуи къысхуэкIуэжынущ,– жиIэри Мэлэчыпхъу и дыщым къэкIуэжын имыдэу и лIым и унэм къинащ.

Мэлэчыпхъу и лIым къызэрыригъэкIыжа

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мэлэчыпхъу

НасыпыфIэу, зэрылъытэу, зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу Мэлэчыпхъурэ Унэджокъуэмрэ зэдэпсэурт. И лIым и гумрэ и псэмрэ дыхьэу Мэлэчыпхъур унэгуащэ нэс хъуат.
Мэлэчыпхъум дагъуэ хуимыгъуэтурэ илъэс пIалъэр къыщысым, и адэр щылIэм къыжриIэжа псалъищым Унэджокъуэр егупсыс хъуащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 252