Псалъэжь: ЖаIар жыпIэжмэ, бзэгузехьэ уохъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

Къэплъыхъуэр

Лъэпщ и дыгъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Балъкъыз Батий, Лъэпщ, Рассказхэр

Зэгуэрым нарт хэкум гузэвэгъуэшхуэ къихъуауэ щытащ. Жьэражьэжу уэгум ит дыгъэр къызэгуэудри щыкъуейуэ хышхуэм хэщэщэжат. КIыфI хъуа дунейр тIэкIу-тIэкIуурэ щIыIэм иубыдырт. Хьэхэмрэ дыгъужьыжьхэмрэ зэпэджэжу щIыпIэ-щIыпIэхэм къыщыкъугъырт. Я анэхэм я кIэ къуащIэр яIыгъыу сабийхэр гъынанэрт, лIыжь-фызыжьхэр тхьэ елъэIуу ХьэрэмэIуащхьэ и лъапэм щызэхэтт, пхъэласкIэ пагъэнахэр ягъаблэу.

Нартыжьхэр мащIэрэ зекIуэ ежьа дыгъэщIэ къалъыхъуэу?

Лъэпщрэ Хъудымыжьрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Лъэпщ

Лъэпщрэ Хъудымыжьрэ нартхэ я гъукIэт. Лъэпщ и кIыщыр зы бжьэпэ тетт, Хъудымыжь и кIыщыр нэгъуэщI бжьэпэ тетти, гъукIэн хъумэ, уадэр зэхуадзурэ арат зэрыгъукIэр.

Зэгуэрым Лъэпщ уадэр къуэм къызэпридзакъым.

ЩIым гъунэ иIэкъым

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Лъэпщ

«ЩIым и гъунэм сынэмысауэ къэзгъэзэнкъым»,– жери Лъэпщ гъуэгу техьащ, гъущI вакъэрэ гъущI башрэ ищIри.

Къуиблрэ псиблэ зэпиупщIауэ, гъуэгущхьибл щызэхэкIым деж Тхьэгуащэм щрихьэлIащ.

Лъэпщ и къуэмрэ Тхьэгъэлэджрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Лъэпщ

Лъэпщ и къуэр гъуэгу тетауэ шууэ къыздэкIуэжым, Тхьэгъэлэдж вэуэ кърихьэлIащ. ЩIалэр епсыхакъым, гъуэгуми текIакъым, шыр къыжьэдикъуэри уанэгум здисым:

– Бов апщий! – жиIащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 515