Псалъэжь: Уэркъым и жьэ и щIопщщ, ипщ хуэдэр и джатэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди хъурей лыгъуапцIэщ. (Къэб)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Лъэбыцэжьеймрэ нарт шумрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Дзэгъэшынэ шу закъуэ

Лъэбыцэжьеймрэ нарт шумрэНарт шу гуп епсыхауэ тхьэрыкъуэф Iэнэ бгъэдэсти, Лъэбыдэжьей и хъыбар къэхъеящ. Лъэбыцэжьей тIуащIэм дэст, и лIыгъэ-шыгъэкIэ цIэрыIуэ хъуауэ. И хъыбар къызэрыIукIэ, езыр лIы цIыкIут, шым шэсамэ, уанэкъуапэм къыкъуэщыркъым жыхуаIэм хуэдэт.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 298