ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: Кхъуэныжь уэлбанэ хэлъхуэщ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Зи кIэр памычу бом щIэмыхьэ. (Кхъужь)

Нартхэ зыхана хабзэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Нартхэ я лъэхъэнэм зы хабзэжь щыIащ.
Джатэр IэпэгъуищкIэ къизымыхыжыфу жьы хъуар, шы мышэсыжыфу зи ныбжь хэкIуэтар, пшэрыхь еуэну шабзэр зымышэщIыжыфыр, зи лъейр зымыIуэтыжыфу къарууншэу зэфIэмахэр, мэкъу Iэмбатэ зэтезымылъхьэжыфу гуахъуэр зымыIэтыжыфыр, шкIащIэ зымыгъэхъуфу къэсэхыжар тажьджэм ирагъэтIысхьэрти Нарт Жылэм дахырт.

Нартхэ зыхана хабзэ (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Кхъахэ хъуар, и лIэгъуэ къыщысым, бгым щадзыж я хабзэт нартхэ.
Бэдынокъуэ и адэри жьы хъуащ. «Жьыгъэибг схьынщи, бгым щыздзынщ», – жери, и адэр и дамащхьэм игъэшэсащ Бэдынокъуэ, Жьыгъаибг дэкIащ, тажьджэ ищIри и адэр иригъэтIысхьащ, еIунщIри тажьджэр бгым иригъэжэхащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 301