Псалъэжь: Зым и мыуасэ хьэм ишхыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Ди вы хужь цIыкIу шыгъу бэшхщ. (ДжэдыкIэ)

Къэплъыхъуэр

Бэдынокъуэ зэрапIар (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Бэдын деж зы нарт щепсыхауэ хьэщIапIэ здисым, Iэнэ къищтэри Бэдын и унэгуащэр хьэщIэщым къихьащ. Бэдын и унэгуащэр уэндэгъути, Iэнэ къыщрихьэм, унэгуащэм и ныбэм сабий гъы макъ къиIукIауэ зэхихащ хьэщIэм.

Бэдынокъуэ зэрапIар (3)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Чынтыр къалъихьэри, нартхэ зауэ къращIылIащ. ДзитIыр зэпэуври зэзэуащ, зэрытемыгъакIуэ щыхъум, нартхэ гузэвэгъуэ хэхуащ.

Нартхэ гузэвэгъуэ хэхуауэ, зы шу къахыхьащ. Шум чынтыр зэтрикъутэри, къазэрыхыхьауэ ихэкIыжащ, хэтми сытми нартхэ закъригъэщIакъым. Шур яхэкIыжри кIуэдыжащ.

Бэдынокъуэрэ и адэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

БэдынокъуэБэдынокъуэ щIыунэм исурэ, и адэр, Алыджхэ кърагъаджэри, хьэщIапIэ ихьащ. ХьэщIапIэ исурэ щыгувэм, Бэдынокъуэ и анэр гузавэ хъуащ, щIыунэм ихьэри и къуэм еджащ:

– Уи адэр жэщибл-махуибл хъуауэ къэтщ, жагъуэгъу и куэдщ, сошынэ. ЛIы ухъуащи, шэс, уи адэр Алыджхэ исщи, санэхуафэм къахэш.

Бэдынокъуэ чынтым зэрезэуар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

БэдынокъуэНартхэм биижь бзаджэу чынтыр яIэт.

Чынтыдзэр Бэдын и гуащэм зэтриукъу, хъыбарегъащIэ шу закъуэ щигъэкIуэжыгъа махуэм и гужьгъэжьыр чынтхэм яIэти, зытэлай дагъэкIри нэхъ дзэшхуэжу аргуэру нартхэм къатеуащ.

А биижь бзаджэр нэщIгъущIыдзэу къизэрыгуауэ Нарт Хэкур етIуанэу яхъунщIэрт.

Бэдынокъуэрэ Сосрыкъуэрэ щауэгъу зэрызыхуэхъуар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Бэдынокъуэ Бэдынокъуэ и адэр укIыпIэм къыщришыжу, езыр зэрыщыIэр нартхэ къыщащIэм, чынтыдзэр зэтриукIэу и лIыгъэр къыщынахуэм Сосрыкъуэ мурад ищIащ игъащIэ псокIэ Бэдынокъуэм щауэгъу зыхуищIыну. Ар и мураду Сосрыкъуэ Бэдынокъуэм и деж лIыкIуэ игъэкIуащ:

Бэдынокъуэ бажафэр Сосрыкъуэм къызэрыфIихьар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Бэдынокъуэрэ Сосрыкъуэрэ щауэгъу зэхуэхъуа иужькIэ, зэдэщэкIуэну гъусэ зызыхуащIауэ сыт щыгъуи зэщэкIуэгъухэт. Я шитIу зытесхэри, я хьитIу ягъусэхэри зэхуэдэхэт. Мэз бжэну ялъагъури и пIэм ирагъэкIыртэкъым.

Нарт Бэдынокъуэрэ иныжьымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Нарт Бэдынокъуэрэ иныжьымрэНарт Бэдынокъуэ щэкIуэрейуэ, щэкIуэнкIи Iэзэу, IэщэкIэ IэкIуэлъакIуэу, зэуэм щымыуэщхъуу щытащ.

Зэгуэрым Бэдынокъуэ щэкIуэну дэкIри зы псэущхьи имылъагъуу куэдрэ къикIухьащ.

Нарт Бэдынокъуэрэ иныжьымрэ (2)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Нарт Бэдынокъуэрэ иныжьымрэБэдынокъуэ щакIуэ ежьауэ мэз бжэн къыпэщIэхуащ. Шабзэр зэIуидзэщ, еуэри бжэныр къриудащ. «ЗэIысхынщ», – жери щыбгъэдыхьэм, бжэныр къыщылъэтри мззым щIыхьэжащ. КIэлъыуэри къриудыжащ бжэныр. Щыбгъэдыхьэм, бжэныр къыщылъэтри щIэпхъуэжащ.

Шужьейрэ Бэдынокъуэрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэдынокъуэ

Хъыжьэ и цIэу нарт лIыхъуж гуэр щыIащ. Ар зекIуэ кIуамэ куэдрэ къэтырт, илъэс нэхърэ нэхъыбэ къытцыти щыIэт. Ар ежьэрти иныжьхэм шы, былым къафIихурт. Иныжьхэм къафIихуахэр, щакIуэ кIуэмэ, къиущэкIуу къихьа бланэхэр, нэхъ тхьэмыщкIэхэм яхуигуэшырт, «нарт тэкIэу» тэрт.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 1 077