ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

Батэрэз нартхэ я санэхуафэм зэрыщыIар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

Зэгуэрым нартхэ санэхуафэ ящIат. Абы щыIэнут нартхэ нэхъ лIыхъужь цIэрыIуэу щыIэ псорикI. Батэрэзри абы ираджащ. Хъымыщ и къуэр и КъэрапцIэм мышэсу шыбз псэфым тетIысхьэри нарт санэхуафэм кIуащ.

Нарт Батэрэзрэ Дамызэпщым и къуэмрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

Зэгуэрым Батэрэзыр щакIуэ дэкIат, зытыригъэун Iуэху фIэкIа имыIэу. Ауз куум иIэ гъуэгу зэв закъуэм тетурэ зыдэкIуэм, зы шу гуэрым лъэщIыхьащ, фIэхъус ирихащ, ауэ жэуап къыритыжакъым.

Батэрэз иныжьыкъуэр къызэригъэуджа

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

Иныжь гуэр нартхэм япэмыжыжьэу къурш лъэгапIэм щыпсэурт. Абы и псэупIэр нартхэм я пэмыжыжьэ щхьэкIэ, ар зыми имыщIэу быдапIэт, абы ар къикIыурэ нартхэм къатеуэрти хъыджбзым я нэхъ дахэр яфIихьырти зырикI лъэщIэмыхьэу яфIэкIуэжырт. Куэдрэ игъэгуIащ абы нартхэр.

ЦIыхуу еплъар: 103