ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Емынэр зигу, жьэгум дэмыкI.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

Хъымыщ и къуэ Батэрэз и сабиигъуэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

ЗекIуэ кIуа нартхэр къэту Хъымыщ и щхьэгъусэ испы гуащэ лъэщыджэм тIысри щIалэ къилъхуащ. Езы фызыр арат зэжьэр кIуэжынуи, щIалэр дунейм къызэрытехьэу, быдзышэ лъэпкъи Iуимыгъахуэу хыфIидзэри и хэку кIуэжащ, и лIым и псалъэр зэримыгъэпэжам щхьэкIэ зэгуэпауэ.

Дэпыр зыжьэдидзэурэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

И анэм и бгъэм къыщыщIачым, Батэрэз нэгъуэщI бзылъхугъэ и быдзышэ яхуефакъым.

Сабийр быдз щахуемыфэм, Вэкъуэнанэ гузавэри испы гуащэм деж кIуащ:

– Сабийр быдз тхуефэркъым, сыт ди Iэмал? – жери.

Батэрэз и адэм илъ ещIэж

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

Испы гуащэр уэндэгъу хъуауэ икIыжащ. Испы гуащэр икIыжа нэужь, Хъымыщ куэдрэ псэужакъым: Пщымарыкъуэ къиукIащ.

Хъымыщ иукIауэ, Пщымарыкъуэ зэхижащ испы гуащэр зэрыуэндэгъур.

Батэрэз иныжьыр иукIыу Уэзырмэс къызэрихьыжар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

Нарт Батэрэз и щIалэгъуэм щыгъуэ нарт тхьэмадэ цIэрыIуэу Уэзырмэс жари зы лIыжь Iущ бэлыхь яIэт нартхэм. А нарт тхьэмадэм пхъу дахэ иIэт, абы жылэр хузэблэкIырт, ауэ зыми дэкIуэртэкъым.

Нэсрэн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батэрэз

Iуащхьэмахуэ тIысыпIэ ищIри, Тхьэр нартхэ къахэплъащ: Тхьэгъэладж мэш ещIэ, Амыщ мэлхъушэр егъэхъу, Алыджхэ я унэм нарт хасэр щызэхохьэ, нарт щауахэр Хьэрэмэ Iуащхьэ шурылъэс щоджэгу.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 200