ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: Нэр делэщ, Iэр бланэщ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)

Ашэмэз и пшыналъэ (3)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Ашэмэз

АшэмэзАшэмэз выфэ гущэпскIэ гущэм хикъузэри, и анэр гъунэгъум екIуэкIащ. И анэр лщIантIэм дэкIа къудейуэ, выфэ гущэпсыр къызэпичри, Ашэмэз къызэфIэтIысхьащ, кIэн къищтэри джэгуакIуэ ежьащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 223