ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: УмыгъэтIылъ къэпщтэжыркъым.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Дзэпкъыбэ-тIэхъуэрей. (Мажьэ)

УздэщыIэр

Къардэн Къубатий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХьэхъупащIэ Амырхъан

Хэку дахэм хамэр кьефыгъуэрт,
Гъунэгъуейр къуентхъым (зауэм къыщахъунщIэ мылъку) зэдеблэрт,
Зауэр яублэм, гъатхэпэ щыблэти, яхэуэрт,
Къардэным и къуэу ди Къубатий пхъэшакъуэт.

ХьэхъупащIэ Амырхъан

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, ХьэхъупащIэ Амырхъан

(1882-1972)

ХьэхъупащIэ АмырхъанДжэгуакIуэт, лъэпкъ IуэрыIуатэм куууэ щыгъуазэт, Iэзэу уэрэд жиIэрт, псысэхэр, хъыбархэр куэду ищIэрт ХьэхъупащIэ Амырхъан Iэсхьэд и къуэм. Ар 1882 гъэм ноябрым и 8-м Къэхъун къуажэм къыщалъхуащ. МэкъумэшыщIэ унагъуэ къулейсызым къыхалъхуа щIалэм дахэ-дахэу сабиигъуэ щIагъуи иIакъым, къуансэ еджапIэм щIыхьэнри абы хузэфIэкIакъым. Пасэу лэжьэн щIэзыдза щIалэр и адэм куэдрэ и Iэпыдзлъэпыдзщ, сабий щIыкIэ сыт хуэдэ IэщIагъэми ар хэзагъэу егъасэ, и адэм и фIыгъэкIи Амырхъан, лIыпIэ имыувами, пасэу и къару йоплъыж, уэрэдхэр зэхилъхьэу хуожьэ.

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 4