Псалъэжь: Зи Iуэху мыхъунум фэндибгъу кIэрыщIащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)

Къэплъыхъуэр

Е тхьэрыкъуэ пщэху

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Агънокъуэ Лашэ

Е тхьэрыкъуэ пщэху,
Гуащэ хужь жан,
Уи нэ цIыкIур упIытIу.
Фо пIытI цIыкIур уи Iупэу,
Уи пэ цIыкIур дахащэу,
Уи щхьэцыгъуэр данапцIэу,
Шатэ цIынэм ухуэдэу,
Дауи хахуэу ухурикъуа ди хьэщIэм!

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 35