Псалъэжь: ХьэлIамэ ващэрэ?
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Iуащхьэ щIыб бгъитI щызэрошх. (Лэныстэ)

Къэплъыхъуэр

Абазэ Къамбот

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Абазэ Къамбот, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1837-1900)

Лъэпкъым и цIыхухэм ягу зи цIэ, зи тхыгъэхэр щагъафIэу ди зэманым къахьэсахэм ящыщ зыщ джэгуакIуэ гъуэзэджэ Абазэ Къамбот Мусэ и къуэр. Ар иджы Тэрч районым хыхьэ Плановскэ (жьымкIэ Ботэщей) къуажэм 1837 гъэм къыщалъхуащ. Уэркъ лъэпкъым къыхэкIа щхьэкIэ, Къамбот, мылъку бгъэдэлъам, выгу зэщIэщIа, жэмитI-щы иIам тепщIыхьмэ, къызэрыгуэкI мэкъумэшыщIэхэм къазэрыщхьэщыкI, зэрефIэкI щIагъуэ щыIакъым. И щIалэгъуэм, япэ лъэхъэнэхэм ар мэкъумэш лэжьыгъэм зэрыпэрытам и хъыбар ди деж къэсыжащ, ар и къуажэгъухэм къаIуэтэж. Ауэ езыр дэзыхьэх, мылъку гуэрхэри къызыпэкIуэ джэгуакIуэ IэщIагъэр къыщыхихым, абы мэкъумэш лэжьыгъэри IэщIыб ещI, и пшынэмрэ и псалъэ шэрыуэмкIэ лъэпкъым хуэлажьэу щIедзэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 27