Псалъэжь: Улажьэу ушхэжын нэхъыфI щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Мэзым ибгъу, вым и бгъуитI. (Выуэч)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Къанкъул Алинэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къанкъул Алинэ, Къанкъул Алинэ, Хасэм хэтхэр

Къанкъул Алинэ 1997 гъэм Бахъсэн къалэ къащалъхуащ. Бахъсэн дэт еплIанэ школыр 2014 гъэм къиуха нэужь, КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Мэкъумэш университетым экономикэмкIэ къудамэм щIэтIысхьащ. Школым зэрыщIэс лъандэрэ усэ тхыным дехьэх. И IэдакъэщIэкIхэр «Баксан», «Баксанский вестник», «Советская молодёжь» нэгъуэщI газетрэ журналхэмрэ къытрадзащ.

ХьэтIэхъу Каринэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хасэм хэтхэр, ХьэтIэхъу Каринэ

ХьэтIэхъу КаринэХьэтIэхъу Каринэ 2000 гъэм январым (щIышылэм) и 5-м Тэрч районым хыхьэ Тамбовскэ къуажэм къыщалъхуащ. 2014 гъэм и анэр дунейм зэрехыж лъандэрэ и адэм епI и дэлъхуитIым я гъусэу.
Япэ дыдэу усэ школакIуэу итхауэ щытащ, 2012 гъэм дунейр хъумэн зэрыхуейм теухуауэ зэпеуэ екIуэкIым папщIэ. ИужькIэ диплом зэмылIэужьыгъуэхэри къратащ и усэм щхьэкIэ.
Абдеж щыщIэдзауэ усэ тхыным дихьэхащ. Ахэр нэхъыбэу гур зыгъэуз усэхэщ.
2014 гъэм 9-нэ класс нэужьым КБТТК-м щIэтIысхьауэ пщафIэм хуоджэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 213