Псалъэжь: Анэм и удыныр узкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

КIарэ Альбинэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Хасэм хэтхэр

КIарэ АльбинэКIарэ Альбинэ Аслъэн и пхъум (1987, Шэджэм Езанэ п. (иджы Шэджэм къалэ, Шэджэм р-н) КъБКъУ-м и юридическэ факультетыр къиухащ. Альбинэ и рассказхэм ди тхылъеджэхэр фIыуэ щыгъуазэщ, ахэр куэдым ягу ирохь.

ТхакIуэ ныбжьыщIэхэм я тхыгъэхэр щызэхуэхьэса «КъудамэщIэ» (2009), «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъхэм итщ и рассказхэр. 

Дзэгъащтэ Азэмэт

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Дзэгъащтэ Азэмэт, Хасэм хэтхэр

Дзэгъащтэ Азэмэт

Дзэгъащтэ Азэмэт Мусэрбий и къуэм (1987, Новэ-Хьэмидей къу., Тэрч р-н) 2004 гъэм курыт еджапIэр къиухри, КъБКъУ-м щIэтIысхьащ. Мы гъэм адыгэ литературэмкIэ магистратурэр къеух. Азэмэт «Адыгэ Псалъэ» газетым и лэжьакIуэщ.Абы и рассказхэр къытрадзащ ди дей къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ, Шэшэн Республикэм я «Вайнах» журналми тетащ. 

ГъукIэ Маринэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГъукIэ Маринэ, Хасэм хэтхэр

IMG-20160205-WA0000ГъукIэ Маринэ Борис и пхъур Прохладнэ куейм щыщ Алътуд къуажэм 1987 гъэм къыщалъхуащ. А къуажэм дэт курыт школыр 2005 гъэм къиухащ. А гъэ дыдэм КъБКъУ-м и адыгэбзэ къудамэм щIэтIысхьауэ щоджэ. Маринэ прозэм йолэжь, рассказхэр етх. И тхыгъэхэр итщ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм 2010 гъэм къыдигъэкIа «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» тхылъым.

ГъукIэкъул Иринэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГъукIуэкъул Иринэ, Хасэм хэтхэр

ГъукIэкъул Иринэ

ГъукIэкъул Иринэ Ибрэхьим и пхъур (1988, Черкесск къ.) КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ къудамэм и еплIанэ курсым щоджэ. И усэхэр «Советская молодёжь» газетым къытехуащ. Абы и тхыгъэхэр 2010 гъэм «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм къыдигъэкIа «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» тхылъым итщ.

Гугъуэт Заремэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ, Хасэм хэтхэр

Гугъуэт Заремэ

Гугъуэт Заремэ Хьэбас и пхъур (1988, Каменномост къу., Дзэлыкъуэ р-н) КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ къудамэм и еплIанэ курсым щоджэ.

Мокъуэ Лаурэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мокъуэ Лаурэ, Хасэм хэтхэр

Мокъуэ ЛаурэМокъуэ Лаурэ Нартан къуажэм 1988 гъэм августым (шыщхьэIум) и 31-м къыщалъхуащ. Псыгуэнсу къуажэм дэт школыр къиуха нэужь, егъэджакIуэ IэщIагъэм хуеджэну щIэтIысхьащ КъБКъУ-м и педагогикэ колледжым икIи ехъулIэныгъэхэр иIэу къиухащ.
Иджыпсту КъБКъУ-м филологиемкIэ и институтым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм щоджэ.

Къашыргъэ Иннэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къашыргъэ Иннэ, Хасэм хэтхэр

Къашыргъэ ИннэКъашыргъэ Иннэ Заур и пхъур (1988, Джэрмэншык къу., Шэджэм р-н) курыт щIэныгъэ зэригъэгъуэта нэужь, щIотIысхьэ КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым инджылызымкIэ къудамэмДэтхэнэ ныбжьыщIэми хуэдэу, куэдым дахьэх: къафэм, уэрэдым, спортым… Ауэ литературэр зыхилъхьэ щыIэкъым.

Бжэныхъуэ Розэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бжэныхъуэ Розэ, Хасэм хэтхэр

Бжэныхъуэ Розэ

Бжэныхъуэ Розэ Псыгуэнсу къуажэм къыщалъхуащ. «Шыхулъагъуэ» хасэм куэд щIауэ хэтщ. И усэхэр мызэ-мытIэу «Советская молодёжь», «Адыгэ псалъэ» газетхэм, нэгъуэщI Республикэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэми къытехуащ.

Хъуэжэ Жаннэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хасэм хэтхэр, Хъуэжэ Жаннэ

Хъуэжэ Жаннэ

Хъуэжэ Жаннэ Хьэсэн и пхъур (1989, Дыгулыбгъуей къу., Бахъсэн р-н) КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым адыгэбзэм­рэ литературэмкIэ къудамэм и еплIанэ курсым щIэсщ. Жаннэ и усэхэр къытехуащ «Советская молодёжь», «Адыгэ псалъэ», «Баксанский вестник» газетхэм, «КъудамэщIэ» (2009), «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъым итщ.

Бэрбэч Аслъэнджэрий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Хасэм хэтхэр

Бэрбэч Аслъэнджэрий

Бэрбэч Аслъэнджэрий Вячеслав и къуэр (1990, Старэ Лэскэн (иджы Анзорей къу.), Лэскэн р-н) КъБКъУ-м и «Нанотехнологиер электроникэм» къудамэм щоджэ. Бэрбэчым и усэхэр республикэм къыщыдэкI журналхэмрэ газетхэмрэ мызэ-мытIэу къытрадзащ. «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдигъэкIа «КъудамэщIэ» (2009), «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъым итщ.

Нэгъуей Людмилэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нэгъуей Людмилэ, Хасэм хэтхэр

Нэгъуей ЛюдмилэНэгъуей Милэ (Людмилэ) Заурбэч и пхъур Прохладнэ куейм хыхьэ Алътуд къуажэм 1991 гъэм къыщалъхуащ. 2008 гъэм къуажэм дэт курыт еджапIэр къиухри Псыхуабэ дэт Бзэ джынымкIэ Къэрал еджапIэм щIэтысхьащ. Абы щеджэху адыгэбзэм теухуа къэхутэныгъэ зыбжанэ иригъэкIуэкIащ, еджапIэ журналым къыщытрадзэу.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 307