Псалъэжь: Анэмэтым хъейнэт ухуэмыхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.

Хьэх Сэфарбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хасэм хэтхэр, Хьэх Сэфарбий

Хьэх Сэфарбий

Адыгэ усакIуэ, тхакIуэ Хьэх Сэфарбий и къалэмыпэм къыщIэкIащ усэ, прозэ тхылъу 20-м щIигъу адыгэбзэкIи урысыбзэкIи. Абыхэм щыщу я цIэ къиIуапхъэщ «Свежесть», «Толъкъун Iэсэ», «Махуэм дунейр и кIыхьагъщ», «Дадэкъуапэ», «Си хъуреягъкIэ», «МахуэщIэр кIадащхьэ течащ», нэгъуэщIхэри. Апхуэдэуи ар щолажьэ очерк, эссе, щIагъыбзэ, рассказ, повесть жанрхэми.

Жэмыхъуэ Iэбубэчыр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жэмыхъуэ Iэбубэчыр, Хасэм хэтхэр

Жэмыхъуэ IэбубэчырЖэмыхъуэ Iэбубэчыр Мухьэмэд и къуэр 1950 гъэм Зэикъуэ къуажэ къыщалъхуащ. Усэхэмрэ рассказхэмрэ школым зэрыщIэс лъандэрэ етх. Абы и тхыгъэхэр къытехуащ «Советская молодежь», «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда» газетхэм, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым.

Батыр Мухьэрбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Хасэм хэтхэр

Батыр МухьэрбийБатыр Мухьэрбий 1951 гъэм и жэпуэгъуэ мазэм Къэсейхьэблэ къуажэм къыщалъхуащ, къыщыхъуащ, курыт еджапIэр къыщиухащ. Балигъ зэрыхъурэ Налшык щопсэу: къалэм дэта ПТУ №2-р къиухащ, дзэм къулыкъу щищIащ, илъэс 27-кIэ промышленность псынщIэм и IэнатIэ зэхуэмыдэхэм щылэжьащ, иджыпcту маршрутым тет таксим исщ; унагъуэщ, щIалищрэ къуэрылъху зыбжанэрэ иIэщ. А иужьрейхэрщ и усэхэр зыхуэгъэзари абыхэм щигъафIэри.

ШэрIужь Аслъэн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хасэм хэтхэр, ШэрIужь Аслъэн

ШэрIужь АслъэнШэрIужь Аслъэн 1961 гъэм Псыгуэнсу къуажэм къыщалъхуащ. Щеджа илъэсий къуажэ школыр 1976 гъэм къиуха нэужь Старэ Шэрэдж механизатор щагъэхьэзыр езанэ СПТУ-р, абы и ужькIэ КъБАМИ-м агроном IэщIагъэм щыхурагъаджэ и къудамэр къиухащ.

ШэрIужьым къыхуихуащ Къэзахъстаным и губгъуэхэм гъавэ щыIуихыну,студентухуакIуэ гупым яхэту Алтай куейм, Венгрием щылэжьэну.

Шорэ Маринэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хасэм хэтхэр, Шорэ Маринэ

Шорэ МаринэШорэ Маринэ Мухьэмэд и пхъур Зэикъуэ къуажэ 1980 гъэм къыщалъхуащ. Зеикъуэ 3 курыт еджапIэр къиухэщ 1997 гъэм. Абы иужькIэ медсестрауэ къулыкъу ищIащ.
Школым зэрыщIэсрэ усэ тхыным дехьэх. Ар куэдым къаримыгъащIэми, тхэн къигъэнакъым. Бахъсэн куейм къыщыдэкI газетхэмрэ «Адыгэ псалъэмрэ» япэу усэхэр къыщытрадзащ.
Иджыпсту КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и къудамэм щIэтIысхьэжауэ щоджэ.

Жамбэч Рабия

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, Хасэм хэтхэр

Жамбэч Рабия

Жамбэч Рабия Хьэсен и пхъум (1983, Альтуд къу., Прохладна р-н) КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ къудамэр къиухащ. Я къуажэ курыт еджапIэ № 1 адыгэбзэмрэ литературэмкIэ щрегъаджэ. Уси прози етх, ахэр республикэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ щIэх-щIэхыурэ къытохуэ.

Нартокъуэ Анжелэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ, Хасэм хэтхэр

Нартокъуэ АнжелэНартокъуэ Анжелэ Руслан и пхъум (1984, Къызбырун III (иджы Дыгулыбгъуей къу.), Бахъсэн р-н) егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыр колледжыр къиухащ, уси прози етх.

И тхыгъэхэр мызэ-мытIэу «Советская молодёжь», «Адыгэ псалъэ», «Баксанский вестник» газетхэм; «Iуащхьэмахуэ», «Литературная Кабардино-Балкария» журналхэм къытрадзащ.

Къаныкъуэ Анфисэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Анфисэ, Хасэм хэтхэр

Къаныкъуэ Анфисэ

Къаныкъуэ-Фырэ Анфисэ Азрэталий и пхъум (1984, Къызбрун III (иджы Дыгулыбгъуей къу.), Бахъсэн р-н) КъБКъУ-м химиемкIэ и факультетым экологиемкIэ и къудамэр 2006 гъэм, этрохимиемкIэ и магистратурэр 2008 гъэм къиухащ, «Адыгэ псалъэ» газетымрэ «Псынэ» журналымрэ я корреспондентщ.

Къаныкъуэр литературэм и жанр зыбжанэм щолажьэ: усэхэр, рассказхэр, повестхэр, пьесэхэр етх. Абы и рассказ зыбжанэ «КъудамэщIэ» (2009), «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» (2010) тхылъым ихуащ. 

Кумыщ Маринэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Кумыщ Маринэ, Хасэм хэтхэр

Кумыщ МаринэКумыщ Маринэ Къармэхьэблэ къуажэм къыщалъхуащ. Къуажэ школыр дыщэ медалкIэ къиуха нэужь, КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Мэкъумэш университетым щIэтIысхьэри, ехъулIэныгъэхэр иIэу щеджащ.

НафIэдз Мухьэмэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: НафIэдз Мухьэмэд, Хасэм хэтхэр

НафIэдз МухьэмэдНафIэдз Мухьэмэд Хьэшыр и къуэр (1986, Щхьэлыкъуэ къу., Шэджэм р-н) епщыкIузанэ классым щ1эсу, «Сэ фIыуэ слъагъу тхылъ» республикэпсо зэпеуэм къыщихьащ «Гран-При» саугъэтыр. БзэмкIэ ирагъэкIуэкIа олимпиадэм етIуанэ увыпIэр зэрыщиубыдам папщIэ, 2003 гъэм КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм экзаменыншэу щIотIысхьэ.

Къэзан ФатIимэт

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэзан ФатIимэт, Хасэм хэтхэр

Къэзан-Гъыдэ ФатIимэт

Къэзан-Гъыдэ ФатIимэт Заур и пхъум (1986, Ислъэмей къу., Бахъсэн р-н) курыт еджапIэр къиуха нэужь, щIотIысхьэ КъБКъУ-м ФилологиемкIэ факультетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ къудамэм, иужькIэ — магистратурэм. Армавир дэт лингвистическэ социальнэ институтми юрист IэщIагъэ щызыригъэгъуэтащ.

И усэхэр «КъудамэщIэ» тхылъми, етIуанэ классым щадж «Анэдэлъхубзэ» учебникми ярытщ.

ЦIыхуу еплъар: 279