Псалъэжь: Къэбублэр хабзэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: АдрыщIэ лэгъуп цIыкIу къыщовэ. (Лулэ)

Къэплъыхъуэр

Къизылъхьар:

"Шыхулъагъуэ"

Администратор сайта

Нэгъуей Людмилэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нэгъуей Людмилэ, Хасэм хэтхэр

Нэгъуей ЛюдмилэНэгъуей Милэ (Людмилэ) Заурбэч и пхъур Прохладнэ куейм хыхьэ Алътуд къуажэм 1991 гъэм къыщалъхуащ. 2008 гъэм къуажэм дэт курыт еджапIэр къиухри Псыхуабэ дэт Бзэ джынымкIэ Къэрал еджапIэм щIэтысхьащ. Абы щеджэху адыгэбзэм теухуа къэхутэныгъэ зыбжанэ иригъэкIуэкIащ, еджапIэ журналым къыщытрадзэу.

Къанкъул Алинэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къанкъул Алинэ, Къанкъул Алинэ, Хасэм хэтхэр

Къанкъул Алинэ 1997 гъэм Бахъсэн къалэ къащалъхуащ. Бахъсэн дэт еплIанэ школыр 2014 гъэм къиуха нэужь, КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Мэкъумэш университетым экономикэмкIэ къудамэм щIэтIысхьащ. Школым зэрыщIэс лъандэрэ усэ тхыным дехьэх. И IэдакъэщIэкIхэр «Баксан», «Баксанский вестник», «Советская молодёжь» нэгъуэщI газетрэ журналхэмрэ къытрадзащ.

ХьэтIэхъу Каринэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хасэм хэтхэр, ХьэтIэхъу Каринэ

ХьэтIэхъу КаринэХьэтIэхъу Каринэ 2000 гъэм январым (щIышылэм) и 5-м Тэрч районым хыхьэ Тамбовскэ къуажэм къыщалъхуащ. 2014 гъэм и анэр дунейм зэрехыж лъандэрэ и адэм епI и дэлъхуитIым я гъусэу.
Япэ дыдэу усэ школакIуэу итхауэ щытащ, 2012 гъэм дунейр хъумэн зэрыхуейм теухуауэ зэпеуэ екIуэкIым папщIэ. ИужькIэ диплом зэмылIэужьыгъуэхэри къратащ и усэм щхьэкIэ.
Абдеж щыщIэдзауэ усэ тхыным дихьэхащ. Ахэр нэхъыбэу гур зыгъэуз усэхэщ.
2014 гъэм 9-нэ класс нэужьым КБТТК-м щIэтIысхьауэ пщафIэм хуоджэ.

Зи псалъэр нахуэ, зи Iуэхур дахэ, пэжыр зи тхыгъэхэм къыхэщ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий

 

Хьэх Сэфарбий

Хьэх Сэфарбий

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ, усакIуэ Хьэх Сэфарбий ящыщщ лъэпкъ литературэм хэ­лIыфIыхьхэм.

Хьэхыр лэжьыгъэ IэнатIэ куэдым пэрытащ: колхозым щылэжьащ, шахтым, фабрикэхэм, заводхэм, ухуэныгъэхэм, Шэрэдж район газетым и корреспонденту, район исполкомым и инструктору… Горькэм и цIэр зезыхьэ Литературэ институтыр (Москва) къиухащ.
 ИкъукIэ лэжьыгъэ купщIафIэ Сэфарбий иригъэкIуэ­кIащ «Ленин гъуэгу» (иджы «Адыгэ псалъэ») газетым щыIута илъэсхэм. 1972 гъэм къыщыщIэдзауэ пенсэм кIуэху, ар а газетым и корреспонденту, щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщIу лэжьащ. Мы зэманым усакIуэ, тхакIуэ ныб­жьыщIэхэм щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэр и нэIэ щIэтщ.

Къежьа зэрыхъуа щIыкIэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къызэрежьар

Hahov_SafarbiТХЭН щIэзыдзагъащIэ тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэм адыгэбзэкIэ щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» зэгухьэныгъэр а зэманым «Ленин гъуэгуу» щыта, иджы «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэ сэ сыщылэжьам къыщежьащ I989 гъэм и бжьыхьэку мазэу. Къежьа зэрыхъуар мыпхуэдэущ…

Сэ щэнхабзэмкIэ къудамэр къызэгъэщIылIат. Иджы хуэдэтэкъым, абы щыгъуэ мы къудамэм куэд къызэщIиубыдэрт. Мыбы къыхыхьэрт щэнхабзэмкIэ, щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ, цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэнымкIэ министерствэхэр, творческэ зэгухьэныгъэхэу уи тхакIуи, уи композитори, уи сурэтыщIи, уи театр лэжьакIуи зыхиубыдэхэри абыхэм къахыхьэжрэ нэгъуэщI комитет Iэджи къепхыжауэ.

Ахэр дэ зэи тщыгъупщэнукъым

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къызэрежьар

Сыт ящIэнуми хунэмысу, пасэ дыдэу дунейм ехыжащ Къанкъул Заур, Къармэ Iэуес, Даур Iэбубэчыр, Емкъуж Мухьэмэд сымэ. Абыхэм я япэ тхыгъэхэм, я зы тхылътхылъитI къащIэнахэм тепщIыхьмэ, ди лъэпкъ литературэм хэ-щIыныгъэшхуэ игъуэтащ, пхужымыIэным хуэдизу. Шэч лъэпкъ къытезмыхьэжу жысIэнщи, абыхэм гъащIэ яIэу къышДэкIатэмэ, дыщIэблэншэщ жытIэу дыщIэгузэвэн щхьэусыгъуэ диIэнтэкъым.

Мазэ къэс -етIуанэ бэрэжьейм…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къызэрежьар

«Шыхулъагъуэм» хэтхэр, 2010

«Шыхулъагъуэм» хэтхэр, 2010

МАЗЭМ и япэ бэрэжьейр благъэкIри етIуанэм сыхьэтыр I5-м Налшык Печатым и унэм щызэхуос «Шыхулъагъуэм» хэтхэр.

Хуабжьу пIейтейхэу, къахуэмыгъэсу зыпэплъа зэIущIэм щыщтэжа щIыкIэу, къокIуалIэ ахэр я зэхуэсыгъуэ къэс. Ар икIи гъэщГэгъуэнкъым: дэтхэнэри йогупсыс иужьрей я зэхыхьэм лъандэрэ и гур, и псэр хилъхьэу итха и тхыгъэхэр къазэрыщыхъунум, хужаIэнухэм.

ЕджапIэ лIэужьыгъуэщIэу къалъытэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къызэрежьар

Хьэх Сэфарбий студентхэм ящIыгъуу

Хьэх Сэфарбий студентхэм ящIыгъуу

Талант уиIуи тщIынщи, аркъудеймкIэ Iуэхур зэфIэкIыркъым. Талантри къызэрыбгъэсэбэпщ, цIыхум къыдекIуэкI дэтхэнэ Iэмэпсымэми хуэдэу. Комбайн уиIэкIэ сыт и пэрмэн, ар умыгъэлажьэу уи гъэ мэшыр губгъэм икIуэдэжмэ? Мис, псалъэм папщIэ, нобэ сурэтыщIу диIэри абыхэм я зэфIэкIыр здынэсри долъагъу — дунеи псом щызэлъэщIысащ я IэдакъэщIэкIхэмрэ я щытхъумрэ. Ауэ щыхъукIи, къызэднэкIа лIэщIыгъуэм икухэм дыкъэсыху дэ диIакъым сурэтыщIи сурэт искусстви. ЛIо, адыгэр зэрыпсэуа адрей зэман къомым зы цIыху яхэмытауэ ара сурэт щIынымкIэ зэчий гуэр зыбгъэдэлъ? Яхэтащ, дауи, къахуэгъэсэбэпакъым — яIакъым Iэмал. Абы къыхэкIыуи езы дыдэхэм ямыщIэххэнкIи хъунут а зэчийр зэраIэр.

КъудамэщIэр утыку къохьэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къызэрежьар

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» пшыхь, 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» пшыхь, 2010

Шыхулъагъуэм хэтхэм дащогугъ ди адыгэ литературэм зы къудамэщIэу къыхэувэну. Аращ абыхэм я усэхэмрэ рассказхэмрэ зэ-рыт тхылъ мы гъэм къыдэдгъэкIам «КъудамэщIэ» щIыфIэтщар, ар яфIэ-мытэмэмыщэу псэлъа щыIами, дукъуэдийуэ. Мыбы я тхыгъэ ихуащ литературэ хасэм хэтхэм зи творчествэкIэ нэхъ къахэжэпхъыкIахэу Къуэныкъуей Альберт, Жэмбэч Рабия, Нартокъуэ Анжеллэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан-Гъыдэ ФатIимэт, КIарэ Альбинэ, Щомахуэ Залинэ, Гугъуэт Заремэ, Хъуэжэ Жаннэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий сымэ я усэхэмрэ рассказхэмрэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 351