Псалъэжь: Хьэфизым жэщри махуэри и зэхуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

ЦIыхуу еплъар: 79

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: