Псалъэжь: Уз бзаджащIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

ЦIыхуу еплъар: 55

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: