Псалъэжь: Былымыр уэсэпсым хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 20.06.2017 папщIэ

Бжыгъэ гуфIэрейхэр (Щэныбэ Маринэ)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: АдыгэбзэкIэ...

Зы «Зым» къыхуэт дунейм щымыIэ!
«Зым» и закъуэ щытщ мыбдей,
Гъусэ лъэпкъи ар хуэмей!
ТIу «ТIум» и Iуэхухэр Iей хуэмыдэ!
КъыIэрыхьэр сыту щытми,
«ТIум» тIурытIурэ егуэш.
Щы «Щыр» щэхуу, щыму щысщ мыбдей…
Сыту пШэрэ щШэнэщхъейр?
Ар нэщхъейкъым, мэгупсысэ!
Iуэху ищIэным и пэ къихуэу
Щэ еплъынущ, щэ къибжынущ,
Щэ абы егупсысынущ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 45