Псалъэжь: Ныбжьэгъужьрэ дыжьыныжь пщэжарэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: НэкIущхьэплъ-плъыжьыбзэ. (Шыбжий)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 24.10.2017 папщIэ

Къаздэхъу СулътIан

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаздэхъу СулътIан

Къаздэхъу СулътIанКъаздэхъу СулътIан Хьэмид и къуэр 08.11.1934 гъэм къалъхуащ.

-Заслуженный артист КъБР.
-Заслуженный артист УФ.
-Народный артист КъБР.

ГИТИС-ыр къиухащ (актер драматического театра и кино, 1958 г., педагоги — И.М.Раевский И.М., И.Я.Судаков).

Шортэн Даниткэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Шортэн Даниткэ

Шортэн Даниткэ Хьэзешэ и пхъур 23.08.1923 гъэм къалъхуащ.
Заслуженная артистка Кабардино-Балкарской АССР.
Иджыри хъыджэбз цIыкIу дыдэу областной театральнэ курсхэм щрагъэджэн щIадзауэ щытащ. Даниткэ и гъусэу а курсхэр къэзухахэм 1936 гъэм адыгэ колхознэ-совхознэ театрым и лэжьыгъэр ирагъэжьауэ щытащ.

Даниткэ и щхьэгъусэу щытащ Шортэн Аскербий Тахир и къуэр (1916 — 1985). Ар театрым и япэ режиссер-постановщикыу щытахэм щыщщ. Ахэм япхъу Шортэн Алла (1950 гъэм къалъхуащ) егъэджакIуэщ, Урысей Федерацэм и заслуженнэ артисткэщ, КъБР и народнэ артисткэщ, «Кабардинка» ансамблым илъэс куэдрэ къыщыфащ.

Тхьэзэплъыж Азрэт

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Тхьэзэплъыж Азрэт

Тхьэзэплъыж АзрэтСпектакль щыджэгуахэр

1. Земляника — «Ревизор» Н.В.Гоголя.

Фильм зыхэтахэр

1. Хасан («Шарф любимой», реж. Е.Иванов-Барков) – 1955.
2. Буба («Как стать мужчиной» — киноальманах, реж. И.Тарковская, Х.Хажкасимов) – 1970.
3. Старик («Всадник с молнией в руке», реж. Х.Хажкасимов) – 1975.
4. «Все сначала!» — киноальманах (реж. И.Бурнацев, Б.Бабле Дзбоев) – 1975.
5. Ибрагим («Здесь мой дом», реж. Б.Бабле Дзбоев) – 1976.
6. Дзарахмат («По следам Карабаира», реж. Р.Гаспарянц) – 1979.

Кумахуэ Хужь

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Кумахуэ Хужь

Кумахуэ ХужьКумахуэ Хужь ХьэтIутIэ и пхъур 21.12.1918 гъэм къалъхуащ.

Народная артистка Кабардино-Балкарской АССР (1946 гъ.).

ГИТИС-ым и адыгэ студиер къиухащ.

1940 гъэм КъБ театрым джэгун щыщIидзащ.

16.02.1994 гъэм дунейм ехыжащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 3