Псалъэжь: Унэхъугъуэм дзыгъуэри мэятэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 23.10.2017 папщIэ

ТIыхъужь Алий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТIыхъужь Алий

ТIыхъужь АлийТIыхъужь Алий Матыкъ и къуэр 7 (20) октябрым 1917 гъэм Нартан къуажэ къыщалъхуащ.

-Народный артист Кабардино-Балкарской АССР (1951 гъ.).
-Заслуженный артист РСФСР (04.07.1957 гъ.).
-Народный артист РСФСР (21.08.1971 гъ.).

1940 гъэм ГИТИС-ыр къиухри адыгэ театрым джэгун щыщIидзащ.

ДыщэкI КIунэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ДыщэкI КIунэ

ДыщэкI КIунэДыщэкI КIунэ Хьэжмурзэ и пхъур 17 майм 1917 гъэм Шэджэм къыщалъхуащ.
-Заслуженная артистка КъБАССР.
-Заслуженная артистка РСФСР (4.07.1957 гъ.).
-Народная артистка РСФСР (23.03.1960 гъ.).

1936 гъэм адыгэ колхознэ-совхознэ театрым щыджэгун щIидзащ, 1940 гъэм щыщIэдзауэ — КъБ театрым.

Сонэ Мухьэрбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сонэ Мухьэрбий

Сонэ Мухьэрбий Къурмэн и къуэр  10 (23) февралым 1916 гъэм къалъхуащ.

Народный артист РСФСР (1957 гъ.).
Пед. училище къиухащ, егъэджакIуэу лэжьащ.
1935 гъэм ГИТИС-ым япэу еджэну ягъэкIуахэм хэтащ.
1940 гъэм щыщIэдзауэ — актёру театрым лэжьэн щыщIидзащ.
1959 гъэм щыщIэдзауэ режиссёруи лэжьащ.
«Кто честен — тот силён» (1960 гъ.) пьесэм и авторщ.

Жыгунэ ТIымэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жыгунэ ТIымэ

(1914)

Жыгунэ ТIымэЖыгунэ ТIымэ ТIалиб и къуэр 23.08.1914 гъэм къалъхуащ.
1940 гъэм ГИТИС-ыр къиуха иужь адыгэ театрым щыджэгун щIидзащ.
1957 гъэм Заслуженный артист КъБР къратауэ щытащ, 04.07.1957 гъ. — заслуженный артист РСФСР-ыр.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 3