Псалъэжь: ЦIыхуфI и Iэнэ хьэзырщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 04.01.2017 папщIэ

Щхьэхуиту, гупыкIыгъуафIэу…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Щхьэхуиту, гупыкIыгъуафIэу
дунейм ухущыту…
щытыкIэ зэпэщIэхахэм уащыщтэми,
уикIэрэхъухьыу…
сыту фIы упсэуну!
ИтIанэми: игу къомыбгъэну
ущелъэIукIэ (Тхьэм), теутIыпщхьауэ,
щхьэхуиту!

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 20