Псалъэжь: Унэжьрэ пхъэжь мафIэрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: ЗэкIэрыблаблэу блыным еубгъуа. (Уанэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 02.01.2017 папщIэ

Жэщым къыхэIукI макъхэм къарыкIыр зэгъащIэ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Жэщым къыхэIукI макъхэм къарыкIыр зэгъащIэ…
ГъащIэр зэрызэхэлъыр нагъыщэ защIэущ.
Хэти и ныбжь курыхым дамыгъэ трещIэ…
Схэтщи ныкъуакъуэу зы псэ – псэхэр зэпещIэ…

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 6