Псалъэжь: Тэм тэ и цIэщи, щэм щэ и цIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 01.01.2017 папщIэ

Зеущэху гурыщIэм, псэм щIогъуалъхьэ зэшыр…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаныкъуэ Заринэ

Зеущэху гурыщIэм, псэм щIогъуалъхьэ зэшыр.
Нашэкъашэу нитIым уафэ нэз хадыкI.
СкIэрымыкI гупсысэ, сыт зыщIызэхуэпшэр?
Пшэ Iэрамэм хыхьи, щхьэхуимыту спыкI.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 2