Псалъэжь: Яжьэм фIамыщI и тесэнщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 11.05.2016 папщIэ

ЦIыхубзхэр зыхуейр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хъыбарыжьхэр

уд фызыжьЕуэри, зы уэркъыжь гуэрым къуищ иIэт, жи. Щыри фызкъэмышэт. ЦIыхубзхэр зыхуеймрэ зыщIэхъуэпсымрэ къэзыхутэм си мылъкур зэрыщыту къыхуэзгъэнэнущ, зэгуэр жиIащ адэм. ЩIалэхэр ежьащ, жи, цIыхубзыр зыхуейм и жэуап къагъуэтыну. Мазэ бжыгъэкIэ къаущыхьауэ, щIалэ нэхъыщIэр мэзым щIэту уд фызыжь ирихьэлIащ. ЩIалэр игъэхьэщIащ, игъэшхащ, иужьым къеупщIащ:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 162