Псалъэжь: ЖагъуэлIрэ лIэныгъэрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: ЩабэрыкIуэ мэз кIуэрей. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 08.04.2016 папщIэ

Щоджэн Хьэсэн

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр, Щоджэн Хьэсэн

(1934)

Щоджэн ХьэсэнЩоджэн Хьэсэн Хьэзиз и къуэр къыщалъхуащ КъБАССР-м и Налшык районым хыхьэ Шэджэм Езанэ кьуажэм 1934 гъэм июным и 1-м. 1952 гъэм кьуажэм дэт еджапIэр къеух. А гъэ дыдэм ар комсомолым хохьэри Къэбэрдей-Балъкъэр пединститутым щIотIысхьэ. ЕхъулIэн ыгъэхэр иIэу абы 1956 гъэм историко-филологтескэ факультетыр къеух. ИужькIэ ар къыщалъхуа кьуажэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ иригъэджэну школым ягъэкIуэж. А зэманым къриубыдэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIа тхыгъэ куэд «Красное знамя» газетым къытехуащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 41