Псалъэжь: ШейтIанри жьы хъумэ, муслъымэн мэхъуж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 14.04.2016 папщIэ

Сэрахъэ Александр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Сэрахъэ Александр, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1934)

Сэрахъэ АлександрСэрахъэ Александр Аюб и къуэр 1934 гъэм октябрым и 29-м Нижний Курп къуажэм къыщалъхуащ.
1952 гъэм Батай дэт киномеханикым и школыр къиухри IэщIагъэ зригъэгъуэтамкIэ лэжьащ. ИтIанэ район газетым и зэдзэкIакIуэуи лэжьащ.
Абы иужькIэ Саратов юридическэ институтым еджакIуэ ягъакIуэ. Ар 1963 гъэм къеух. А зэманым щыщIэдзауэ пенсэм кIуэху (1997 гъэ) прокуратурэм щылэжьащ. Сэрахъэ Александр УФ-м и ТхакIуэхэм я Союзым хэтщ.

Пэжыгъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къэрмокъуэ Хьэмид, Хъыбарыжьхэр

Къуажэ гуэрым зэиыбжьэгъуитI дэст. «Я псэр зы чысэм илъщ» жаIэрт абыхэм щхьэкIэ. Зэгъусэу гъуэгуанэ зэдытехьэрт, зэгъусэуи къагъэзэжырт. ТIуми зы хъыджэбз гуэр фIыуэ ялъэгъуащ. Пури толIэ хъыджэбзым, итIани зым адреим щебзыщI. Хъыджэбзми къыхихынур ищIэркъым: тIури щIалэ екIущ, цIыху Iэдэбхэщ. Iей хъууэ хуежьащ хъыджэбзыр. И дэлъхум гу къылъитэри къыхигъэзыхьащ:
– Сыт Iей ущIэхъур? Уи жагъуэ къэзыщI щыIэ?

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 96