Псалъэжь: Ехмэ, Iэпэ залэщ, къелыжмэ, ныбжьрей хъуэнщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 19.03.2016 папщIэ

Жылау Нурбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жылау Нурбий, ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр

(1931-2004)

Жылау НурбийЖылау Нурбий Хьудин и къуэр КъБАО-м и Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм 1931 гъэм январым и 19-м къыщалъхуащ. Ар къызыхалъхуар мэкъумэшыщIэ унагъуэщ.
И адэ-анэр дунейм ехыжа нэужь ар и къуэш нэхъыщIэмрэ и шыпхъумрэ и гъусэу и адэшхуэм ипIыжащ.
1947-1948 гъэхэм илъэсибл Зеикъуэ школыр къиухащ. 1950-1951 гъэхэм школым зэрыщеджамкIэ тхылъ къратащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 79