Псалъэжь: ЦIыхур нэмысыфIэмэ, фIэлIыкI иIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: НатIэрыдз, лъэрыдзын, уеуэ пэтми, мыуз. (Топ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 15.03.2016 папщIэ

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 20