Псалъэжь: ХьэщIэ лей щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Уеплъмэ — гъуджэ, уеджэм —дэгу. (Мыл)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 10.03.2016 папщIэ

Пшыхьым ирегъэблагъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Кумыщ Маринэ, ХъыбарыщIэхэр

Кумыщ МаринэКумыщ Маринэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм куэд дыдэ мыщIами къызэрыхыхьэрэ, абы езым и тхылъ къыдигъэкIауэ иIэщ.

Адыгэ усэ, уэрэдхэм дихьэх дэтхэнэри Маринэ и «Псэм и щэхур»-р щагъэлъапIэ пшыхьым ирегъэблагъэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 19