Псалъэжь: Шыцуэс къесу узэрысым уимыкI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 26.02.2016 папщIэ

Шорэ Маринэ щагъэлъапIэ пшыхь…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Шорэ Маринэ

Гум къыщIэж псынэМазаем (Февралым) и 25-м ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ фондым къызригъэпэщауэ Налшык къ. Государственный концертный залым щекIуэкIащ куэд мыщIу дунейм къытехьа «Си усыгъэхэр» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Шорэ Маринэ щагъэлъапIэ пшыхь.
Мы пщыхьэщхьэм къекIуэлIахэщ Маринэ и благъэхэр, и ныбжьэгъухэр, къыдэлэжьахэр, къыдеджэхэр, езыгъаджэхэр, тхакIуэ цIэрыIуэхэр, усэ зифIэфIхэр, ди «Шыхулъагъуэм» хэтхэри.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 83