Псалъэжь: IэщIагъэ зиIэ Iэужь иIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 21.12.2016 папщIэ

Жьэ нахуэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ

ЗэIущIэр и кIэм нэблэгъат, къызэхуэсахэр хущхьэрт, щатэрт, собранэм и секретару хаха Сурэти, колхозым и сурэттех КIэбыши куэд щIауэ зызэкIуэцIилъхьэжри кIуэжати, къыфIэIуэхуж щымыIэу, зыгуэр жыIэн зэрыхуейм щхьэкIэ зыгуэрхэр жаIэну къэпсэлъапIэм къихьэхэм жаIэр имытхыу щыст, и нэ лъэныкъуэр етIуанэ хозяйствэм и унафэщI Бемырзэ теплъызауэ. Бемырзи ищIэрт Сурэт абы и нэ лъэныкъуэкIэ къеплъа нэужь гувауэ я деж зэрыкIуэжынури, ревкомиссэм и председателым епсэлъылIэрей зищIырт, зэIущIэм къекIуэлIахэм яхэс и щхьэгъусэм Iуэхушхуэ иIэу зыкъригъэлъагъун мурадкIэ. Зэманри хэкIуэтат: бгъум фIихуауэ пщIым текIуэрыхьырт, апхуэдизрэ зэIущIэ мыбы щекIуэкIауэ зыми ищIэртэкъым.

Сыт пхуэсщIэн иджыри?..

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ

Фэ фIыцIэ зытебза жыгей бжэ хьэлъэр сышынапэурэ Iусхри, кабинет абрагъуэм сыщIыхьащ. Япэ щIыкIэ сэ къысфIэщIащ сыкъызыщIыхьам зыри щIэмысу. Ижьырабгъу блыным метр пщыкIутху и кIыхьагъыну кIэрыт стIолми, абы егъэувэлIа шэнтхэми шухьэ удзыфэ тебзащи, уи нэхэм къогуапэ. СэмэгумкIэ кIэрыт унэлъащIэхэм тхылъ куэд дэлъщ, телевизор, удз гъэгъа тетщ, апхуэдизкIэ къабзэу лъэщIащи, ухуеймэ кIэрыуви уи жьакIэр упс. Адэ жыжьэу къыдэт стIолышхуэм бгъэдэс лIы бжьыфIэр гуфIэжу къэтэджащи, и IитIыр шияуэ къысхуокIуэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 22