Псалъэжь: ЖаIар жыпIэжмэ, бзэгузехьэ уохъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 19.12.2016 папщIэ

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 33