Псалъэжь: Афищэ зытар хьэ матищкIэ ящэжащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 17.12.2016 папщIэ

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 4