Псалъэжь: Бдзантхьэ гъэва хэува хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 10.12.2016 папщIэ

Къардэн Къубатий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХьэхъупащIэ Амырхъан

Хэку дахэм хамэр кьефыгъуэрт,
Гъунэгъуейр къуентхъым (зауэм къыщахъунщIэ мылъку) зэдеблэрт,
Зауэр яублэм, гъатхэпэ щыблэти, яхэуэрт,
Къардэным и къуэу ди Къубатий пхъэшакъуэт.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 8