Псалъэжь: Уи щхьэр зэрыкI нэхърэ уи кIэр зэрылъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 21.10.2016 папщIэ

Къунчыкъуэ и теуэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хъан-Джэрий

(Г ъ э к I э щ I а у э)

Аскъалэ пшэ фIыцIэ щхьэщылът; зэзэмызэ уафэр хъуэпскIырти дэгу-дэгуу къыхэгъуэгъукIырт, уэшх мащIи къыпхидзырт. Къалэр жейм хуэмурэ хилъафэрт, щхьэгъубжэхэм къыдидз нэхухэр зыр зым кIэлъыкIуэу ункIыфIырт, къалэ хъумакIуэхэми я макъхэр ужьыхыжырт.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 30