Псалъэжь: Гу зимыIэ лIибгъу я ней къысщыхуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ лIы хъурей. (Къэб)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 20.10.2016 папщIэ

ХьэжытIэгъуей ауз

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къаз-Джэрий СулътIан

(Гъуэгуанэ тхыгъэ)

Жэщыр щисха бысымым и пщIантIэм, дыгъэр къыщIэмыкI щIыкIэ, сыкъыдэкIыжри аузым лъагэу къыщхьэщыува бгымкIэ сыунэтIащ. Си гъуэгур нэхъ кIэщI хъумэ си гуапэу, сэмэгурабгъумкIэ тесIуэнтIыкIри джабэм кIэрыхьэ шу лъагъуэм сытехьащ; мывэкIэщхь зэмыфэгъумкIэ сея шу лъагъуэр щыхупIэм щхьэщыту екIуэкIырт. Сэ си гур къилъэтырт, си псэм и щIасэ щIыналъэжьым и мэ дахэр зыщызмыгъэнщIу жьэдэсшэрт, сэ ар си IэплIэм щызгъэпщкIуну сыхьэзырт, зэ пхъуэгъуэм, напIэзыпIэм зэщIэзубыдэу и бгъафэм зыщIэздзэну сыхуеIэрт…

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 113