Псалъэжь: Быдзышэр хьэкхъуафэм иракIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Ди гуэн цIыкIу лы изщ. (Iэпхъуалъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 19.10.2016 папщIэ

Идар Темрыкъуэ и хъыбар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нэгумэ Шорэ, Хъыбарыжьхэр

Идар ТемрыкъуэКъэбэрдеипщ Идархэ Мэремщауэ и къуэ Темрыкъуэ лIыпIэ иува нэужьым, лIыхьужьыгъэрэ гу хьэлэлкIэ лIыгъэ зэрихьэн фIэкIа зэгупсыс зыри щыIэтэкъым. И къуэш нэхъыжь КIэмыргъуокъуэмрэ старшынахэмрэ я унафэм щIэту иджы мамыру псэу адыгэ народым япэм зауэкIэ яIыгъа щIыхьыр зэрызэфIигъэувэжынымрэ езым зауэм лIыгъэ щызэрихьэу и цIэp лIыхъужьыгъэкIэ игъэIунымрэ абы и псэр дихьэхырт. И щIалэгур хуэмыубыдыжу зэуапIэм фIеIэрти, тэтэрхэм ятеуэн мурадкIэ, абы дзэшхуэ зэхуишэсащ. Зауэм и гугъуехь псори ишэчыфын щхьэкIэ,

Инал и лIыхъужьагъым и хъыбар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нэгумэ Шорэ, Хъыбарыжьхэр

Инал и лIыхъужьИнал сыт и лъэныкъуэкIи цIыху зэкIэлъыкIуэу щытащ: цIыхушхуэхэмрэ гущIэгъулыхэмрэ яхэлъын хуей хьэлыфI псори абы хэлъащ. Захуэм тет абы и унафэ ткIийм къыхэкIыу адыгэхэм яку дэлъа ныкъуэкъухэмрэ хьэлэбэлыкъхэмрэ гъэкIуэда хъуащ. Народыр и лъэныкъуэ къищIщ дзыхь зыхуригъэщIри абыкIэ и властыр игъэбыдащ, зэбий лъэныкъуэхэр зэригъэкIужри‚ къару псори зы ищIыжащ. АдыгэщIым щызекIуэ залымыгъэмрэ хабзэншагъэмрэ абы игу хьэлэлым темыхуэу, зэпымыууэ къайгъэ къэзыIэтхэр гущIэгъуншэу зэхипIытIэн хуей хьуащ. А лъэныкъуэмкIэ абы япэу къыдэIэпыкъуащ хьэлэбэлыкъымкIэ къуаншагъэр зыбгъэдэлъ пщыхэмрэ абыхэм яIэщIэлъ цIыхухэмрэ зэрахуимыгъэгъуар.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 223