Псалъэжь: Къуэшрокъуэр пIащIэри унакъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 18.10.2016 папщIэ

ЛIыжь цIыкIумрэ Дыгъужьыжьымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Таурыхъхэр

ЛIыжь цIыкIумрэ Дыгъужьыжьымрэ

ЛIыжь цIыкIу гуэр нартыху трисэри нэд нэщIыр иIыгъыу къигъэзэжауэ къыздэкIуэжым, мэзым щакIуэхэм къыщIахуауэ зы Дыгъужьыжь къыхуэзащ.
– ЛIыжь цIыкIу, уи нэдым сигъапщхьэ, сэ щакIуэхэм саукIыну сыкъаху! – жиIащ Дыгъужьыжьым.
– Хьэуэ, уизгъэпщхьэнукъым, уэ мыбы уихуэрэ?– жиIащ ЛIыжь цIыкIум.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 615