Псалъэжь: Мыщэр зыпIам йобэныж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Ди гуэн цIыкIу лы изщ. (Iэпхъуалъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 17.01.2016 папщIэ

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 8