Псалъэжь: ЩIалэ гурэпкIырэ нэхърэ лIыжь гупсэхуфI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъэтIылъыныгъэхэр 13.01.2016 папщIэ

Биографие къытхуегъэхь

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Иджыри

ТхакIуэ, усакIуэ, уэрэджыIакIуэхэм я биографие уиIэм, къытхуегъэхь

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 70